Plan van aanpak knaagdier beheersing


Noodzaak van beheersing. Knaagdieren, zoals ratten, kunnen voor ernstige gezondheidsproblemen en overlast zorgen. Ratten kunnen ziekten overbrengen, zoals de ziekte van Weil. Verder kunnen knaagdieren ook schade aanbrengen aan gebouwen en inrichtingen, met als gevolg brand of andere knaag schade.


Producten kunnen door knaagdieren besmet worden, zoals besmetting met bacteriën als Salmonella en Campylobacter preventie van en het beheersen van knaagdieren is en blijft dus van groot belang.


Het is in de loop der jaren gebruikelijk geworden ter bestrijding van ratten vooral chemische middelen in te zetten. Deze middelen (rodenticiden, met name anticoagulantia) brengen belangrijke risico’s met zich mee, omdat ze PBT-stoffen1 bevatten, waarvoor geldt dat de emissies naar het milieu moeten worden geminimaliseerd.


Verder is er een wetenschappelijk aangetoond risico op door vergiftiging van andere organismen, zoals vogels en andere zoogdieren, die dode muizen en ratten eten.


Aan het gebruik van gif in de buiten ruimte worden landelijk sinds 2015 strenge voorwaarden gesteld, al is gebruik van gif niet verboden. Deze strengere voorwaarden hebben te maken met de door vergiftiging van andere dieren in de voedselketen. Daarnaast zijn steeds meer ratten resistent tegen het gebruikte gif, waardoor beheersing van ratten op termijn onmogelijk dreigt te worden. In plaats van gif worden in Amsterdam nu voornamelijk klemmen gebruikt, die regelmatig gecontroleerd worden. In ernstige gevallen, wanneer alle andere maatregelen zijn toegepast, wordt gif ingezet.


Dit geldt voor alle gebruikers van de middelen. IPM betekent dat eerst gekeken moet worden hoe plagen voorkomen kunnen worden door de omgeving onaantrekkelijk te maken voor knaagdieren om zich te voeden en te vestigen. Indien er toch sprake is van overlast moeten als volgende stap niet chemische middelen worden toegepast, en pas als deze niet werken mogen als laatste stap rodenticiden worden gebruikt.


De inzet van chemische middelen dient hierbij zoveel als mogelijk geminimaliseerd te worden. Daarom stelt dit plan van aanpak het belang van IPM, buiten en binnen, centraal. Het is de kern van duurzaam knaagdier management. Voor het gebruik buiten wordt IPM nu uitgewerkt. Dit zal ook voor het binnen gebruik dienen te gaan gebeuren. Hierbij is het belangrijk dat bij de aanpak van overlast in voorkomende gevallen breder wordt gekeken dan alleen de eigen locatie. Het heeft immers weinig zin knaagdieren te doden, als deze bij de buren of in de nabije omgeving wel volop aan hun trekken kunnen komen.


Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de aanwezigheid en daarmee overlast van ratten. Ratten voelen zich thuis in een stedelijke omgeving met voldoende voedsel en schuil mogelijkheden. Wanneer we over ratten in de stad spreken, dan hebben we het over de bruine rat. Zwerf vuil op straat blijft een hardnekkig verschijnsel en trekt plaag dieren aan. Naast eendjes voeren wordt er ook vaak eten in de buiten ruimte achtergelaten door mensen die geen eten willen weg gooien Ook dit heeft dit een grote aantrekkingskracht op ratten.


In de buiten ruimte zijn er voldoende schuil plekken voor de rat aanwezig. Niet goed bijgehouden gevel tuintjes, bosschages, achterstallig groen onderhoud en attributen in de buiten ruimte zijn prima schuil plaatsen. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze plekken ook schuil plaatsen bieden aan waardoor uiteindelijk alleen ratten nog overblijven. Gebrek aan natuurlijke voedsel bronnen Bruine ratten eten naast afval en door mensen achtergelaten voedsel resten ook veel zaden.


Algemeen wordt aangenomen dat zich in het riool veel ratten bevinden. Het riool wordt door velen gezien als een ondergrondse ratten snelweg. De ervaringen in Amsterdam zijn wisselend. Delen van de hoofd riolering staan vaak grotendeels onder water en hoewel ratten kunnen zwemmen, zullen zij er niet voor kiezen om zich op deze wijze over grotere afstanden te verplaatsen. Het kan voorkomen dat via de eind strengen en huis aansluitingen wel ratten in het riool komen. Ratten kunnen voedsel vinden in het riool: etensresten, vet resten, wormen en kikkers.


Door een serie zachte winters is de overleving van jonge ratten in de wintermaanden relatief hoog geweest. Hierdoor is op lokaal niveau overbevolking van ratten kolonies ontstaan, waardoor meer dieren bovengronds komen. De verwachting is dat met de eerstvolgende winter met een langere vorstperiode de populatie weer terug naar het begin peil wordt gebracht.


Bruine rat en zwarte rat


De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine rat. Bruine ratten zijn goede zwemmers die in groepsverband leven. Zij hebben een voorkeur voor verblijf in de openbare ruimte. Bruine ratten komen af op zwerfvuil en etensresten. Zij dringen gebouwen binnen als daar voedsel is en er schuilplekken te vinden zijn. De zwarte rat is in Nederland relatief zeldzaam en komt op dit moment alleen in de haven van Amsterdam voor en in de zuidelijke provincies van Nederland. De zwarte rat verschilt van de bruine rat door de langere en ruigere vacht, de grotere en dunner behaarde oren, de grotere ogen en de langere en dunnere staart. Hij is kleiner en zwemt zelden. De zwarte rat nestelt zich in tegenstelling tot de bruine rat graag in gebouwen (liefst op hoge, droge plekken) waar voedsel te vinden is. Hij is zeer schuw. Ratten zijn alleseters, zij hebben wel een voorkeur voor granen, zaden, meel en vruchten. Katten, honden en roofvogels zijn natuurlijke vijanden van ratten.


Bruine rat


Grootte: 19 - 30 cm (volwassen, exclusief staart), staart 17 - 23 cm
Kleur: grijsbruin, maar varieert in kleur
Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 - 4 maanden
Gedrag: goede zwemmer en graver
Voorkeursplek: rioolstelsel, kruipruimten, waterkanten, tuinen en perken
Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedselZwarte rat
Grootte: 16 - 24 cm (volwassen, exclusief staart) staart 17 - 25 cm
Kleur: grijsbruin tot donkergrijs, lichte onderbuik maar varieert in kleur
Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 - 4 maanden


Gedrag: goede klimmer en springer


Voorkeursplek: vaak hoger in gebouwen Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedsel Op welke manier kunt u overlast van ratten ervaren? Ratten kunnen schade veroorzaken doordat zij knagen aan verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (denk aan kortsluiting en storingen). Ratten graven holen en gangenstelsels als schuilplaats. Soms doen ze dit ook in de leefomgeving van mensen.


Wat zijn de risico’s voor de gezondheid?


Bruine ratten en zwarte ratten zijn soms dragers zijn van ziekteverwekkers waar mensen ziek van kunnen worden. Via ontlasting en de urine verontreinigen zij voedsel en water. Dit kan bijvoorbeeld voedselvergiftiging veroorzaken. In Amsterdam horen ratten bij het straatbeeld. Zolang ze in de openbare ruimte scharrelen en niet in woningen komen of in grote aantallen op één plek aanwezig zijn, hoeft u dit niet als rattenoverlast te zien. Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw woonomgeving (dus ook in de schuur, de tuin en plaatsen waar u afval opslaat) zodat een rat geen voedsel vindt. Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt nestmateriaal en beschutting om een nest te maken. Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd. Zorg dat de rat niet kan binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters, niet goed afgesloten deuren en ramen, defecte (open) rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer. Snoei struiken vooral aan de onderkant. Let erop dat er geen rommel blijft liggen, bijvoorbeeld langs gevels. Zorg ervoor dat ratten op straat geen etensresten vinden. Voer vogels daarom alleen natuurlijk voedsel en zoveel als ze per keer op kunnen eten. Op de webpagina “Anders voeren” staat hierover meer informatie.Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.


Ratten bestrijden met de nieuwe techniek


De basis van de nieuwe techniek om ratten te bestrijden is net als vroeger wederom de mechaniek waarbij de rat direct gedood wordt. Echter, deze wordt door ons in een speciaal ontworpen kunststof behuizing geplaatst met een nieuw lokmiddel en een nieuwe strategie. Daarnaast is ruimte voor een samengesteld lokaas waarmee ratten ook gedetecteerd kunnen worden. Op deze manier is de bestrijding uiterst effectief en doelgericht. Verder is de locatiekeuze belangrijk en het tegelijk toepassen van handelingen die de ratten dwingen om te doen wat wij willen dat ze doen. Dit gaat niet zonder beïnvloeding van de omgevingsfactoren die de ratten eerder doen heeft besluiten zich op de ongewenste plek te begeven.


Bestrijding met rodenticiden


Indien de ratten zich ophouden in ruimten die afgesloten zijn of kunnen worden, dan kunnen wij een bestrijding uitvoeren middels speciaal ontworpen kisten met Rodenticiden. aan deze werkwijze zijn meerdere bezoeken gekoppeld. Dit wordt ook wel toxicologisch bestrijden genoemd. Met een toxicologische bestrijding wordt bedoeld dat divers detectiemateriaal wordt geplaatst met speciaal lokaas op basis van professionele rodenticide ( gif ). De middelen die wij toepassen mogen alleen door deskundigen met een vakbekwaamheidsdiploma worden ingezet en dienen nadat de bestrijding afgerond is weer opgeruimd en afgevoerd te worden door ons. Ook hierbij staat de veiligheid voorop. Wanneer er sprake is van kinderen of huisdieren zullen de middelen worden vergrendeld en op voor hen onbereikbare plekken worden geplaatst.


Ook de oorzaak dient aangepakt te worden


Een rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect. Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer. Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden. Wanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen. Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met een loodgieter.


Ratten bestrijden met gif is verboden


Rodenticiden ( gif ) ter bestrijding van ratten mogen al lange tijd niet meer verkocht worden aan consumenten zonder vakbekwaamheidsdiploma. De hoeveelheid gif die benodigd is om ratten te doden overstijgt de maximum hoeveelheid gif die fabrikanten mogen verpakken voor de Nederlandse markt. Steekproeven hebben uitgewezen dat sommige winkels in Nederland toch nog steeds gif in grote hoeveelheden verkopen aan consumenten zonder te vragen om de juiste papieren. Deze mentaliteit verergert de problemen die zijn ontstaan juist omdat deze middelen verkocht werden aan consumenten zonder de juiste kennis. Resistentie en door vergiftiging naar vogels en andere zoogdieren neemt hierdoor nog steeds toe. De professionele bestrijdingstechnici van Multitect mogen daarom ook alleen nog maar rodenticiden inzetten wanneer het bedoeld is voor bestrijding binnenshuis.

Openingstijden


Wij zijn van Maandag t/m Vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.


Contactformulier


Klik hier om het contactformulier te openen